Select Page

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja

KLASA: 350-01/22-01/21
URBROJ: 2170-13-02/1-23-21
Rab, 20. travnja 2023.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/23-01/48, URBROJ: 2170-13/01-23-1 od 18. travnja 2023. godine, nositelj izrade Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba

 

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe, osiguran je javni uvid u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 26. travnja 2023. do 25. svibnja 2023.
  3. Za vrijeme trajanja javnog uvida Prijedlog Plana će biti izložen u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, radnim danom od 12,00 do 14,00 sati, te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Grada Raba – www.rab.hr.
  4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane osobe u utorak, 10. svibnja 2023. godine s početkom u 12,00 sati u prostoriji Velike vijećnice Grada Raba.
  5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku dostaviti nositelju izrade na adresu: Grad Rab, Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, zaključno do 25. svibnja 2023. godine.
  6. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNIK
Denis Deželjin, dipl. ing., v. r.

0