Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA: 012-03/23-01/01
URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-1
Rab, 17. travnja 2023.

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo GRADA RABA, na sjednici održanoj 17. travnja 2023. godine, donijelo je

 

R J E Š E N J E
O ODREÐIVANJU BIRAČKOG MJESTA
NA PODRUČJU GRADA RABA

Na području GRADA RABA određuje se sljedeće biračko mjesto:

Biračko mjesto broj 1. RAB u Velikoj vijećnici Grada Raba, Rab, Trg Municipium Arba 2

na kojemu u Primorsko-goranskoj županiji na razini županije birači nacionalnih manjina s prebivalištem u Gradu Rabu biraju 25 članova vijeća nacionalnih manjina za:

 • albansku nacionalnu manjinu,
 • bošnjačku nacionalnu manjinu,
 • romsku nacionalnu manjinu,
 • slovensku nacionalnu manjinu,
 • srpsku nacionalnu manjinu,
 • talijansku nacionalnu manjinu,

na kojemu u Primorsko-goranskoj županiji na razini županije birači nacionalnih manjina s prebivalištem u Gradu Rabu biraju 1 predstavnika za:

 • crnogorsku nacionalnu manjinu
 • češku nacionalnu manjinu,
 • mađarsku nacionalnu manjinu
 • makedonsku nacionalnu manjinu
 • njemačku nacionalnu manjinu,
 • rusku nacionalnu manjinu,
 • slovačku nacionalnu manjinu,
 • ukrajinsku nacionalnu manjinu.

 

PREDSJEDNICA
Laura Puljar-Matić, dipl. iur.

(2023.)

0