Select Page

uprvani odjeli

Upravni odjel za financije

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

Djelokrug poslovanja:
   • pripremu i izvršenje proračuna,
   • razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu te poduzimanje mjera za poboljšanje stanja naplate (opomene, prisilna naplata, utuživanje, kompenzacija, cesije i sl.),
   • praćenje naplate svih ostalih prihoda proračuna,
   • praćenje propisa iz područja javnih prihoda i izdataka iz oblasti financijskog poslovanja, knjigovodstva, izrade prijedloga odluka i drugih podzakonskih akata iz navedenih područja,
   • poslove knjigovodstva, prihoda i izdataka proračuna, knjigovodstvene evidencije zaduženja i naplate prihoda, jedinstvene i pojedinačne evidencije svih izdataka proračuna,
   • izradu mjesečnih i polugodišnjih izvješća i izvješća o izvršenju proračuna za cijelu fiskalnu godinu i pratećih dokumenata,
   • izradu svih stručnih analiza i informacija za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
   • poslove namjene korištenja proračunskih sredstava,
   • poslove financijskog praćenja investicija Grada,
   • evidenciju svih ugovora te praćenje i osiguranje njihova izvršenja,
   • poslove likvidature i platnog prometa,
   • organizaciju poslova na popisu OSA,
   • poslove javne nabave,
   • poslove osiguranja službenika i namještenika,
   • nadzor nad proračunskim korisnicima, 
   • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku, 
   • pripreme prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
   • ostale poslove iz predmetnog djelokruga, te poslove po nalogu Gradonačelnika,
   • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

Upravni odjel za financije može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz Proračuna Grada.

0