Select Page

upravni odjeli

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji se odnose na:

Djelokrug poslovanja
   • upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, održavanja javnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti,
   • koordinaciju rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,
   • pripremu i provođenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
   • praćenje naplate i vođenje postupaka ovrhe iz nadležnosti odjela,
   • poslove prometnog redarstva,
   • koordinaciju poslova komunalnih društava Grada za obavljanje komunalnih poslova,
   • kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti,
   • izradu prijedloga godišnjih planova,
   • vođenje projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture,
   • utvrđivanje zajedničkih kriterija glede organizacije, standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga,
   • kontrolu i praćenje izvršenih komunalnih usluga, ostvarenih troškova i cijena,
   • poslove komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu nad provođenjem propisa Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih tijela, a prvenstveno se odnose na kontrolu i sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda,
   • oblast stambenog prostora – poslovi u svezi upravljanja, održavanja i korištenja stanova iz stambenog fonda, provedba planova i nadzor propisa,
   • poslove u svezi upravljanja održavanja i korištenja poslovnih prostora iz poslovnog fonda, provedba planova i nadzor propisa,
   • poslove održavanja poslovnog prostora gradske uprave,
   • poslove racionalnog korištenja poslovnog prostora gradske uprave,
   • izradu prijedloga odluka za dodjelu objekata i stanova koji su u vlasništvu Grada te donošenje pojedinačnih akata,
   • zaprimanje i obradu zahtjeva za stambenim prostorima,
   • izradu prijedloga stambenih lista i provedbu istih,
   • pripremu dokumentacije za vođenje sudskih postupaka i sudjelovanje u provedbi deložacija,
   • ugovaranje zajedničkog upravljanja zgradom u mješovitom vlasništvu,
   • ugovaranje obveza za okoliš u slučajevima mješovitog vlasništva nad zgradom,
   • izradu prijedloga izgradnje, odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje pravo na stan ostvaruju temeljem zakonskih propisa,
   • poslove u svezi upravljanja i raspolaganja javnim površinama,
   • poslove u svezi obračuna i naplate komunalne naknade,
   • poslove u svezi obračuna i naplate komunalnog doprinosa,
   • poslove u svezi obračuna i naplate spomeničke rente,
   • poslove u svezi izgradnje, održavanja, opremanja i upravljanja objektima zajedničke komunalne potrošnje (javna rasvjeta, uređenje zelenih površina, javnih prometnih površina, mora i plaža),
   • poslove ugovaranja dezinsekcije i deratizacije, održavanja javnih WC-a, održavanja fontana, održavanje groblja, prigodne iluminacije i dekoracija, održavanje urbane opreme, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju divljih deponija,
   • uređenje prometa na području Grada,
   • poslove protupožarne zaštite,
   • poslove održavanja voznog parka Grada, 
   • investicijsko održavanje imovine Grada, 
   • poslove osiguranja imovine, 
   • koordinaciju s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke , kupališta, more i dr.),
   • suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša, 
   • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
   • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te druge poslove po nalogu Gradonačelnika,
   • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

0