Select Page

Upravni odjeli

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

A) u dijelu koji se tiče općih poslova:
   • brine o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću, Gradonačelniku i njihovim radnim tijelima na raspravu, s pravom vraćanja pojedinih materijala na doradu ukoliko se ustanove nepravilnosti i nekvaliteta istih,
   • izradu akata koje donosi Gradonačelnik,
   • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, te izradu akata koji donosi Gradsko vijeće, 
   • sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te izradu zaključaka i zapisnika s istih,
   • izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela,
   • pripremu inicijativa glede pokretanja postupka donošenja ili izmjena pojedinih zakonskih propisa u Hrvatskom saboru ili u Skupštini Primorsko-goranske županije,
   • upoznavanje Gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave,
   • sudjelovanje na radnim sastancima Gradonačelnika, njegova zamjenika i čelništva Gradskog vijeća s drugim subjektima, te izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka s istih sastanaka,
   • obavljanje uredskih poslova za potrebe Gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća,
   • skrb o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza Gradonačelnika, te predsjednika Gradskog vijeća, kao i o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju istih,
   • poslove u svezi s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s ostalim organizacijama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima od strane Grada,
   • poslove u svezi s protokolom Gradonačelnika i čelništva Gradskog vijeća kao i poslove inokorespondencije, 
   • poslove odnosa s javnošću,
   • vođenje sudskih i upravnih postupaka u kojima sudjeluje Grad,
   • poslove prijema i otpreme pošte, arhiviranja akata i drugih spisa,
   • skrb o rasporedu korištenja radnih prostorija, te reprezentativnim potrebama Grada,
   • izradu ili koordiniranje aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada,
   • praćenje zakona i propisa u oblasti samouprave i uprave koja nije u nadležnosti drugih organizacijskih oblika Gradske uprave, te ažurna izrada i predlaganje odluka, uputstava iz istog područja s provedbom istih,
   • sastavljanje, arhiviranje i ažurno vođenje evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u odjelu, te dostava nadležnom upravnom odjelu kada sadrže određena financijska prava ili obveze,
   • stručne poslove za mjesne odbore,
   • stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa,
   • poslove društvenog standarda djelatnika gradske uprave,
   • savjetodavne poslove iz područja nadležnosti Grada,
   • poslove u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad,
   • poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave,
   • poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osiguravanja  sigurnosti i zaštite podataka,
   • poslove zaštite i čuvanja arhivskog gradiva,
   • imovinsko pravne poslove vezane uz nekretnine,
   • koordinacije i usklađivanja rada svih tijela gradske uprave,
   • nadzor nad radom gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje Gradonačelnik,
   • poslove brige o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, 
   • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku, 
   • poslove čišćenja prostorija Grada, 
   • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradonačelnika,
   • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.
B) u dijelu koji se tiče društvenih djelatnosti:
   • kratkoročno i dugoročno planiranje, usklađivanje i osiguravanje planova u djelatnostima kojima se osigurava zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada, poglavito onih u direktnoj nadležnosti Grada (predškolski odgoj i naobrazba, kultura, sport i tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, obrazovanje), 
   • izradu prijedloga godišnjih planova i programa na području predškolskog i školskog odgoja, kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, te udruga općenito,
   • praćenje zakona i propisa na područjima koje čine javne potrebe Grada te predlaganje odluka i provedba istih,
   • praćenje i nadzor nad radom ustanova s područja javnih potreba kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača,
   • utvrđivanje zajedničkih kriterija glede standarda usluga, standarda troškova i cijene pojedinih programa iz djelatnosti koje čine javne potrebe,
   • predlaganje financiranja i sponzoriranja te drugih vrsta podrške projektima i programima na području javnih potreba,
   • vođenje brige o provođenju planova i programa na području javnih potreba, predlaganje promjena i poboljšanje istih te predlaganje i osmišljavanje novih programa,
   • po potrebi vođenje pojedinih projekata do njihova osamostaljenja,
   • vođenje brige o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava kojima se financiraju programi javnih potreba,
   • predlaganje odluka i kriterija radi financiranja učeničkih, studentskih i poslijediplomskih potreba kroz kreditiranje ili stipendiranje,
   • donošenje pojedinačnih akata na području socijalne skrbi i kontrola provedbe istih,
   • praćenje rada i potreba udruga građana unutar programa javnih potreba Grada,
   • vođenje brige o korištenju i održavanju te dodjeli objekata koji su u vlasništvu Grada te predlaganje mjera i načina korištenja, davanja u zakup i sl. za potrebe društvenih djelatnosti i ustanova s područja javnih potreba kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača,
   • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
   • ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradonačelnika,
   • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

0