Select Page

upravni odjeli

Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

A) u dijelu koji se tiče poslova prostornog uređenja:
   • promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području Grada,
   • osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,
   • praćenje prostornog razvoja Grada, potreba za izradom prostornih planova, predlaganje prioriteta i redoslijeda izrade prostornih planova,
   • sudjelovanja u radu povjerenstava i komisija Gradskog vijeća u svezi s prostornim planiranjem i zaštitom okoliša,
   • poticanje i organizaciju rasprava, izrade studija i analiza radi utvrđivanja politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima Grada kroz urbanističko planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,
   • stvaranje kataloga ponuda prostornih i razvojnih mogućnosti Grada,
   • komunikaciju na razini zainteresiranih subjekata, planiranje, organizacija i provedba javnih rasprava,
   • organizaciju i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora,
   • vođenje investicija izvan komunalnog gospodarstva,
   • suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinca lokalne samouprave, te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,
   • poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva,
   • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
   • ostale poslove iz predmetnog djelokruga, te druge poslove po nalogu Gradonačelnika,
   • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.
B) u dijelu koji se tiče poslova gospodarstva i turizma:
   • izradu elaborata za osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih i turističkih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području Grada,
   • ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i aktivnosti vezanih uz razvitak gospodarstva i turizma,
   • osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, te osiguravanje pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,
   • osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj turizma te osiguravanje pomoći poduzetnicima u turizmu za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,
   • praćenje zakona i propisa iz navedenih područja, izrade prijedloga gradskih odluka i akata vezanih uz gospodarstvo, poduzetništvo i turizam,
   • suradnju i sudjelovanje u izradi programa i elaborata kojima se rješavaju problemi i planiraju aktivnosti u gospodarstvu, turizmu i poduzetništvu, s drugim tijelima uprave i institucijama (nadležna ministarstva, županijski odjeli, gospodarska obrtnička komora, turistička zajednica, trgovačka društva, fakulteti i sl.),
   • izradu prijedloga kriterija glede raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva, poduzetništva i turizma,
   • identifikaciju, komunikaciju i pomoć postojećim i novim poduzetnicima u realizaciji pojedinih programa,
   • praćenje i vođenje poslova u domeni koncesija na pomorskom dobru, te upravljanja i održavanja pomorskog dobra, 
   • izradu prijedloga namjene slobodnih poslovnih prostora i promjene namjene poslovnih prostora na području turizma i gospodarstva,
   • suradnju sa državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku, 
   • pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
   • ostale poslove iz predmetnog djelokruga, te poslove po nalogu Gradonačelnika,
   • obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

0