Select Page

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 22. i 74. stavka 4. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Raba

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba i to za:

  1. Vijeće Mjesnog odbora Banjol (za područje naselja Banjol),
  2. Vijeće Mjesnog odbora Barbat (za područje naselja Barbat),
  3. Vijeće Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),
  4. Vijeće Mjesnog odbora Kampor (za područje naselja Kampor),
  5. Vijeće Mjesnog odbora Mundanije (za područje naselja Mundanije),
  6. Vijeće Mjesnog odbora Palit (za područje naselja Palit),
  7. Vijeće Mjesnog odbora Rab (za područje naselja Rab-stari grad),
  8. Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga).

 

Članak 2.

Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 75. Statuta Grada Raba,  imaju, uključujući i predsjednika, 7 članova.

 

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. travnja 2020. godine.

 

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora iz članka 1. Odluke.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i na oglasnoj ploči Grada Raba (Rab, Trg Municipium Arba 2), na web stranici Grada Raba (www.rab.hr) te na lokalnoj radio postaji Radio Rab.

 

KLASA: 023-06/20-01/01
URBROJ: 2169-01-02/7-20-5
Rab, 27. veljače 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Naziv dokumenta Preuzimanje
Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju izbora članova VMO Preuzmi
Lista grupe birača
Očitovanje kandidata Preuzmi
Stranačka lista Preuzmi
Redosljed izbornih radnji, izbori za VMO 2020 Preuzmi
Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO 2020 Preuzmi
Kandidacijska lista Rab Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Rab Preuzmi
Kandidacijska lista Palit Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Palit Preuzmi
Kandidacijska lista Mundanije Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Mundanije Preuzmi
Kandidacijska lista Kampor Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Kampor Preuzmi
Kandidacijska lista Gornja Supetarska Draga Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Gornja Supetarska Draga Preuzmi
Kandidacijska lista Donja Supetarska Draga Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Donja Supetarska Draga Preuzmi
Kandidacijska lista Barbat Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Barbat Preuzmi
Kandidacijska lista Banjol Preuzmi
Zbirna kandidacijska lista Banjol Preuzmi

0